A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN) e do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), publicou unha liña de axudas destinadas a apoiar as misións de especialización intelixente de Galicia, no marco da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia RIS3 2021-2027. A convocatoria, dotada con 15 millóns de euros, ten por obxecto financiar proxectos transformadores e de impacto nas cadeas de valor estratéxicas a través da colaboración entre os diferentes axentes do ecosistema galego de I+D+i.

Os proxectos subvencionables deben ser en cooperación a través de consorcios formados por un mínimo de 3 empresas (1 tractora e 2 pemes) e calquera outro tipo de beneficiarios, como poden ser centros tecnolóxicos e de apoio á innovación, universidades, organismos e centros públicos de investigación, institucións sanitarias que desenvolvan actividades de I+D+i, entidades sen ánimo de lucro relacionadas coa I+D+i e agrupacións ou asociacións empresariais que realicen actuacións de I+D+i, como Viratec, que está en disposición para propiciar consorcios de asociados, con liñas de traballo que encaixen nas prioridades das misións.

En canto ao orzamento, serán apoiados os proxectos de entre 600.000 euros e 5 millóns de euros, cunha intensidade da axuda que pode acadar o 60 % en función do tamaño da empresa e do tipo de actividades a desenvolver, por unha duración de mínimo 2 anos e máximo 3 anos e 6 meses.

Retos da RIS3

A RIS3 de Galicia 2021-2027 aborda a través da I+D+i tres grandes retos para a economía e a sociedade galega:

Misións identificadas

As tres misións identificadas, ás que deben responder estes proxectos, son:

O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 15 de abril.

O Clúster Viratec está en disposición para propiciar consorcios de asociados, con liñas de traballo que encaixen nas prioridades das misións.

Máis información