Titularidade

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, faise constar que esta páxina corresponde á entidade: VIRATEC

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

A entidade VIRATEC:
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n.
Edificio FEUGA – Campus Vida
15705 – Santiago de Compostela (A Coruña)
viratec@viratec.gal

Web: www.viratec.gal

Podes dirixirte de calquera forma para comunicarte connosco. Reservámonos o dereito para modificar ou adaptar a presente Política de Privacidade en calquera momento.

Que datos recompilamos a través da Web?

Podemos tratar o teu IP, que sistema operativo ou navegador usas, e mesmo a duración da túa visita, de forma anónima. Se nos facilitas datos no formulario de contacto, identificaráseche para poder contactar contigo, no caso de que sexa necesario.

Con que finalidades imos tratar os seus datos persoais?

  • Contestar as túas consultas, solicitudes ou peticións.
  • Xestionar o servizo solicitado, contestar a túa solicitude, ou tramitar a túa petición.
  • Información por medios electrónicos, que versen sobre a túa solicitude.
  • Información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.
  • Realizar análise e melloras na Web, sobre os nosos produtos e servizos. Mellorar a nosa estratexia comercial.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A aceptación e consentimento do interesado: Naqueles casos onde para realizar unha solicitude sexa necesario cumprimentar un formulario e facer un ” click” no botón de enviar, a realización do mesmo implicará necesariamente que foi informado e outorgou expresamente o seu consentimento ao contido da cláusula anexada ao devandito formulario ou aceptación da política de privacidade. Se non facilitas os campos obrigatorios, ou non marcas o checkbox de aceptación da política de privacidade, non se permitirá o envío da información.

Con que finalidades imos tratar os seus datos persoais?

Información por medios electrónicos, que versen sobre a túa solicitude.

Información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.

Xestionar os servizos administrativos, de comunicacións e de loxística realizados polo Responsable.

Facturación e declaración dos impostos oportunos.

Realizar as transaccións que correspondan.

Xestións de control e recobro.

Con que finalidades imos tratar os seus datos persoais nas redes sociais?

Contestar as túas consultas, solicitudes ou peticións.

Xestionar o servizo solicitado, contestar a túa solicitude, ou tramitar a túa petición.

Relacionarnos contigo e crear unha comunidade de seguidores.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A aceptación dunha relación contractual na contorna da rede social que corresponda, e conforme ás súas políticas de Privacidade.

Que Dereitos tes?

A saber se estamos a tratar os teus datos ou non.

A acceder aos teus datos persoais.

A solicitar a rectificación dos teus datos se son inexactos.

A solicitar a supresión dos teus datos se xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou se nos retiras o consentimento outorgado.

A solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nalgúns supostos, nese caso só os conservaremos de acordo coa normativa vixente.

A portar os teus datos, que che serán facilitados nun formato estruturado, de uso común ou lectura mecánica. Se o prefires, podémosllos enviar ao novo responsable que nos designes. Só é válido en determinados supostos.

A presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ou autoridade de control competente, se crees que non che atendemos correctamente.

A revogar o consentimento para calquera tratamento para o que consentises, en calquera momento.

Se modificas algún dato, agradecémosche que nolo comuniques para mantelos actualizados.

Temos formularios para o exercicio dos teus dereitos, pídenolos por email ou se o prefires, podes usar os elaborados pola Axencia Española de Protección de Datos ou terceiros. Estes formularios deben ir asinados electronicamente ou ser acompañados de fotocopia do DNI. Se che representa alguén, debes achegarnos copia do seu DNI, ou que o firme coa súa firma electrónica. Os formularios poden ser presentados presencialmente, enviados por carta ou por mail na dirección do Responsable ao comezo deste texto.

Canto tardamos en contestarche ao Exercicio de Dereitos?

Depende do dereito, pero como máximo nun mes desde a túa solicitude, e dous meses se o tema é moi complexo e notificámosche que necesitamos máis tempo.

Os datos persoais serán mantidos mentres sigas vinculado connosco.

Unha vez te desvincules , os datos persoais tratados en cada finalidade manteranse durante os prazos legalmente previstos, incluído o prazo no que un xuíz ou tribunal póidaos requirir atendendo ao prazo de prescrición de accións xudiciais.

Os datos tratados manteranse en tanto non expiren os prazos legais aludidos anteriormente, se houbese obrigación legal de mantemento, ou de non existir ese prazo legal, ata que o interesado solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.

Manteremos toda a información e comunicacións relativas á túa compra ou á prestación do noso servizo, mentres duren as garantías dos produtos ou servizos, para atender posibles reclamacións.

Propiedade intelectual e industrial

VIRATEC por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de VIRATEC ou ben das súas licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de VIRATEC. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de VIRATEC. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de VIRATEC.

Modificación das presentes condicións e duración

VIRATEC poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Seguridade

O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

Lexislación aplicable e xurisdición

A relación entre VIRATEC e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais que corresponda.