Os incentivos fiscais axudarían a reter o talento altamente cualificado

SDEA Solutions está formado por un equipo de profesionais con extensa experiencia, que ofrece servizos avanzados de enxeñería e simulación numérica mediante análise de elementos finitos, estudos de dinámica de fluídos computacional e enxeñería de alto valor técnico.

O seu director de Desenvolvemento de Negocio, Wenceslao Oliveira, explica nesta entrevista a proposta de valor que SDEA Solutions ofrece ao mercado das solucións ambientais, tanto en materia de valorización de residuos como de xestión sostible da auga e os aproveitamentos enerxéticos desde fontes renovables. Así mesmo, reflexiona sobre a necesidade de implementar políticas que faciliten a atracción e retención de talento, se España quere recuperar postos a nivel internacional nos sectores da industria e a enxeñería.

– En que sectores económicos operan fundamentalmente?

A nosa empresa estrutúrase en departamentos independentes e especializados, que atenden desde o sector do transporte e o deseño da electrificación ferroviaria ata o sector enerxético, o desenvolvemento de plantas de procesos químicos, plantas de pirólisis e revalorización de residuos mediante tratamentos térmicos, así como o tratamento de augas con análises CFD -Dinámica de Fluídos Computacional-, plantas de desodorización e estudos de dispersión de contaminantes.

Desenvolvemos todo tipo de proxectos de infraestrutura baixo metodoloxía BIM ou Modelado de Información de Construción, o que permite o traballo colaborativo e a   integración dos procesos de deseño, construción e mantemento.

– Acaban de participar na xornada de Viratec en torno ao Día Mundial do Medio Ambiente e as solucións á contaminación por plásticos. Que pode achegar SDEA Solutions neste ámbito?

Dentro da nosa área de procesos somos especialistas en plantas de procesos químicos e revalorización de residuos, con aproveitamento e produción de diferentes destilados, produción de combustibles sintéticos, destilación de aceites pirolíticos, deseño de reactores químicos variados, así como dos reactores “Auger” -ou de parafuso sen fin-, para o procesado de derivados plásticos e cauchos.

Actualmente estamos a traballar nunha planta de reciclaxe de pneumáticos e noutra de destilación de aceites usados para produción de combustible.

Volvendo ao tema dos plásticos, quero destacar que nos seus procesos de recuperación e transformación hai intercambio de materia e calor, e é importante aproveitar este último como un recurso valioso en calquera tipo de industria, algo no que SDEA Solutions pode axudar.

– Adheríronse a Viratec a principios deste ano. En que tipo de proxectos ambientais promovidos desde o clúster e os seus socios pode SDEA Solutions colaborar cos seus servizos de enxeñería avanzada? 

Podemos colaborar nunha ampla gama de proxectos ambientais, como os relacionados coa enerxía eólica, a hidroeléctrica ou outras fontes renovables nos que xa traballamos. Isto inclúe o deseño e a optimización de instalacións, a avaliación de recursos enerxéticos e o desenvolvemento de tecnoloxías para maximizar a eficiencia.

Posibilitamos o aproveitamento enerxético mediante a utilización de ferramentas de cálculo avanzado como CFD -Dinámica de Fluídos Computacional-, o que nos permite mellorar os procesos térmicos e enerxéticos de moitas empresas, incluídos os sistemas HVAC de climatización e ventilación, con análise de perda de carga en condutos.

En proxectos hidrográficos podemos colaborar na xestión sostible da auga, optimizando as redes de distribución, monitorizando a calidade da auga, deseñando sistemas de tratamento e purificación, e implementando solucións para o uso eficiente da auga en industrias e áreas urbanas.

En plantas de reciclaxe achegamos experiencia na xestión eficiente de residuos, incluíndo o deseño de proceso de plantas de reciclaxe, a implementación de sistemas de valorización enerxética e a xeración de produtos de valor engadido.

– En materia de I+D+i, que proxectos teñen entre mans?

Actualmente estamos a traballar en dous proxectos europeos, nun caso estamos asociados con Arcelor e o obxectivo é aproveitar a calor residual da saída dos altos fornos para, unha vez tratado, empregalo noutros procesos e na produción de electricidade.

Tamén estamos a traballar nun proxecto con Badcock para mellorar o rendemento dunha aeronave non tripulada, dentro do consorcio aeronáutico galego apoiado pola Axencia Galega de Innovación.

Compiten nun mercado dominado por grandes multinacionais. Cal é a oportunidade de negocio para consultoras como SDEA Solutions no contexto da economía circular?

Temos unha gran oportunidade de negocio grazas ao noso coñecemento especializado en procesos de transferencia de materia e enerxía, o que nos permite ofrecer solucións personalizadas a empresas de calquera tamaño. Ademais, as nosas estruturas máis áxiles e flexibles fan posible a adaptación rápida ás necesidades cambiantes do mercado, e a isto súmase nosa capacidade de innovar, axudando ás empresas para identificar novas oportunidades de negocio, deseñando produtos e desenvolvendo estratexias de xestión de residuos e reciclaxe máis eficientes.

Finalmente, facilitamos a creación de redes de colaboración entre empresas e todos os axentes implicados en cada sector, identificando sinerxías que impulsen o desenvolvemento de solucións circulares competitivas.

– A maior parte dos servizos de SDEA Solutions desenvólvense fóra de Galicia e de España. Que faría falta para crecer nos mercados máis próximos?

O punto de partida é establecer redes estratéxicas con socios locais, que nos brinden coñecemento das necesidades da contorna inmediata para fortalecer as súas capacidades e, desde aí, acompañalos na súa entrada a novos mercados, axudándolles a gañarse a confianza e credibilidade máis aló do seu habitual radio de acción.

– Cre que as administracións deberían fomentar máis as profesións STEM no noso país? Por onde habería que empezar para recuperar posicións na industria e as enxeñerías?

Fomentar altos perfís técnicos ten numerosos beneficios para un país porque impulsa a economía, facilita a investigación e o desenvolvemento, e xera empregos de alta calidade. Se España quere recuperar posicións no sector da industria e as enxeñerías, é necesario deseñar accións enfocadas ao longo prazo e ao futuro sostible, fomentando a colaboración entre o sector público e privado, investindo en investigación científica e tecnolóxica, así como en desenvolvemento e innovación.

Neste contexto quero destacar que se os proxectos públicos avalíanse só sobre criterios económicos non se axuda a crecer ao sector da industria e a enxeñería nin ao desenvolvemento de proxectos punteiros. Necesitamos implementar políticas que faciliten a atracción e retención de talento altamente cualificado, tanto a nivel nacional como internacional, e sería un bo apoio contar con incentivos fiscais para empresas tecnolóxicas que traballen en proxectos de recuperación e valorización de residuos, considerando o alto custo dos perfís técnicos.