Descrición do perfil e da oferta do/a Xerente do Clúster

O/a xerente do Clúster Galego de Solucions Ambientais e Economía Circular é o responsable de supervisar e executar a misión do Clúster, asegurar o bo funcionamento de todos os aspectos operativos e administrativos, incluíndo a xestión de recursos humanos, a xestión financeira e a xestión de eventos, así como a salvaguardia da integridade e a gobernanza da organización. Igualmente, é o responsable de manter o contacto regularmente cos socios. Na súa calidade de executivo de máis alto nivel de Viratec, deberá ter un mínimo de experiencia na xestión de proxectos, así como no desenvolvemento de iniciativas no ámbito da sustentabilidade e economía circular.

 

Deberes e Responsabilidades:

 

Requisitos

 

Méritos a valorar:

 

Outros méritos non excluíntes: 

 

OFRÉCESE:

 

As persoas interesadas deberán remitir a rrhh@eosa.com o currículo e aquela documentación que permita a valoración de todos aqueles aspectos que reforcen a candidatura en relación aos apartados expostos e especialmente unha carta de motivación da súa candidatura.

Garántese absoluta confidencialidade