A evolución das 3 R ás 9 R

É moi probable que te atoparas en máis dunha ocasión coa regra das 3 R (reducir, reutilizar e reciclar). Esta idea promove tres accións básicas para desenvolver actuacións responsables para o coidado do medio ambiente, enfocadas en optimizar os recursos e minimizar os residuos xerados.

Pero estas iniciativas non son suficientes na sociedade actual. Por iso, a regra das 3 R evolucionou a un concepto moito máis amplo: as 9 R que constitúen a fórmula de economía circular.

Os principios da economía circular

A economía circular é un paradigma de produción e consumo que transforma o modelo lineal que predominou no mundo durante os últimos anos, e que hai tempo deu sinais de esgotamento. A Terra e os seus recursos teñen límites e non é sostible continuar co modelo de consumo lineal tradicional.

A economía circular busca maximizar os recursos dispoñibles para que permanezan o maior tempo posible no ciclo produtivo. Así, o ciclo de vida dos produtos esténdese, o cal achega beneficios tanto a nivel ambiental como tamén social.

Por tanto, as 9 R que comprende a economía circular son: rexeitar, reducir, reutilizar, reparar, restaurar, refabricar, redefinir, reciclar e repensar.

A práctica totalidade destes niveis foron descritos por Jacqueline Cramer, profesora da Universidade de Utrecht e exministra de Vivenda, Ordenación do Territorio e Medio de Países Baixos, no seu libro Milieu (Elementaire deeltjes) publicado en 2014. Posteriormente, Ellen MacArthur, exregatista inglesa fundadora da Fundación Ellen MacArthur, engadiu a R de repensar.

Estas accións, á súa vez, clasifícanse dentro de tres grandes grupos: entrega de valor con maior eficiencia (o grupo que se debería priorizar como primeira opción), prolongar a vida útil e buscar outra vida con aplicacións útiles.

Aínda que se poderían engadir outras R como redistribuír, reeducar, reordenar, reaprovechar, etc., as 9 R da economía circular son:

  1. Rexeitar. Consiste en renunciar a aqueles produtos que non necesitamos ou dos que podemos dispoñer noutros formatos, como pode ser unha factura ou billete electrónico.
  2. Reducir. Implica promover estratexias para diminuír na medida do posible o consumo de recursos, tanto na súa fabricación como no seu uso. Este concepto está aliñado coa eficiencia.
  3. Reutilizar. Esta clave fomenta continuar usando os obxectos que se atopan en boas condicións e cumpren a súa función orixinal, ata que a súa vida útil o permita.
  4. Reparar. Para alagar a súa vida útil, debemos arranxar os obxectos defectuosos. A reparación de produtos como electrodomésticos e aparellos eléctricos e electrónicos é un dos grandes retos da economía circular.
  5. Restaurar. A diferenza da reparación, destinada a elementos que están no seu primeiro ciclo de vida, a restauración baséase en preparar un produto para darlle unha nova vida, no momento en que non pode continuar cumprindo a súa función.
  6. Refabricar. Cando un produto xa cumpriu o seu ciclo de vida e non é funcional, pódese facer unha análise do seu estado actual para, en función diso, realizar un reacondicionamento e substitución dos compoñentes defectuosos, para que poida ser posto en circulación novamente como un artigo case novo.
  7. Redefinir. Busca promover o enxeño e a innovación nas persoas, posto que implica dar unha nova utilidade a aqueles obxectos que se atopan desgastados ou que quedaron obsoletos.
  8. Reciclar. Trátase de probablemente a R máis coñecida, pero que debe considerarse como última opción. Consiste en aproveitar os materiais de residuos para aproveitalos novamente na fabricación de novos elementos. Reciclar é a forma de pechar o círculo.
  9. Repensar. Esta regra é aplicable en todas as fases, xa que implica cuestionar e revisar os modelos de produción e consumo, redeseñar produtos e servizos con criterios de economía circular, reflexionar sobre as nosas necesidades e hábitos…

Con base nestes nove criterios, podemos facer cambios nas nosas formas de consumo e adoptar medidas para transformar o modelo lineal e avanzar cara ao círculo virtuoso da economía circular.