Entrevista de Viratec a José Manuel, director de Oxideine, que fala sobre que a redución da pegada hídrica como unha necesidade

Como empresa especializada no tratamento de augas, Oxidine centra o seu esforzos en asegurar a calidade e o equilibrio deste ben esencial, optimizando o seu uso e favorecendo  a súa reutilización, reducindo así o seu consumo do mesmo xeito que o enerxético.

O seu director xeral, José Manuel Vilela, defende o papel das pequenas empresas neste sector, que coñecen moi de preto as necesidades do tecido produtivo galego, no seu maior parte pemes tamén, e alude á necesidade de apoiarse no alto coñecemento da comunidade científica de Galicia no ámbito da auga, para implantar melloras tecnolóxicas e dixitais que axuden a reducir a pegada hídrica da actividade económica.

– En que sectores económicos e mercados xeográficos opera Oxidine?

Recentemente cumprimos 25 anos de actividade e neste tempo diversificámonos en distintos sectores tanto do ámbito industrial como cadeas hostaleiras e centros deportivos, onde a auga é unha materia prima e a súa xestión é importante a nivel económico e social. O noso servizo iníciase con escóitaa e auditoría das necesidades de cada cliente, para conseguir a solución que mellor se adapte a cada circuíto, continuando coa implementación e acompañamento no tempo, para a consecución dos obxectivos marcados.

En Galicia temos unha maior presenza de persoal técnico, o que nos permite dar un servizo a todo tipo de industrias e instaladores, desde o acondicionamento de auga para consumo, ata a optimización de circuítos de vapor e refrixeración, as melloras de procesos e a adecuación de augas residuais. No resto de España apoiamos a distribuidores  e instaladores que dan servizo fundamentalmente a complexos hostaleiros e centros deportivos. Ademais de dar servizo na península, nos últimos anos tamén chegamos a Canarias, Baleares e algúns puntos de Latinoamérica.

– Cales son os seus aspectos diferenciadores nos servizos que ofrecen para  asegurar a correcta xestión da auga?

O elemento diferencial é o método, que consta de auditoría, proposta e seguimento post venda. A nosa auditoría personalizada non só revisa os consumos e necesidades, tamén  inclúe o estudo das instalacións para verificar que cumpren coas necesidades actuais e futuras. A continuación, a análise da información recollida permite coñecer os puntos nos que se debe mellorar, para conseguir optimizar o funcionamento e reducir a contaminación e perdas de eficiencia. A isto engadimos un servizo post-venda que fortalece a relación co cliente e facilita que a calidade perdure no tempo.

– Como evolucionou este sector desde que Oxidine iniciou a súa actividade hai máis de 25 anos?

Anteriormente, as grandes corporacións de tratamento de augas situábanse principalmente en Barcelona, ademais dalgunhas empresas locais no País Vasco. Aos poucos foron xurdindo pemes que compiten coas delegacións dos grandes grupos e hoxe en día non é raro atopar empresas como a nosa, que desde A Coruña distribúe produtos en exclusiva no territorio nacional e internacional, sen esquecer as pequenas empresas galegas que tradicionalmente se especializaron en dar servizos ao sector naval e pesqueiro. En canto aos grandes operadores deste mercado, todos coñecemos os importantes procesos de concentración que experimentan.

– A xestión eficiente da auga figura entre os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, concretamente no ODS 6. No caso de Galicia que aspectos son claves para seguir avanzando neste reto?

En Galicia gozouse tradicionalmente de boa saúde hídrica, pero os episodios de seca experimentados nos últimos anos indican que esta saúde non é tan boa como parecía. Conceptos como a reutilización, a eficiencia e as pegadas hídrica e de carbono deben ir calando na mentalidade tanto dos sectores de alta demanda hídrica como na cidadanía en xeral. As solucións baseadas nos conceptos anteriores fomentarán a diminución dos impactos ambientais das instalacións e mellorarán os ecosistemas locais. Neste sentido Oxidine quere ter un papel relevante dentro do seu ámbito de actuación, tanto en Galicia como nas diferentes zonas xeográficas nas que actúa.

– A auga xoga un papel importante na seguridade alimentaria e tamén nas actividades agrícolas e gandeiras. Que materias pendentes destacaría respecto diso na nosa comunidade? 

Máis que importante, cualificaría o rol como vital, xa que nos produtos manufacturados destas actividades é determinante unha boa calidade da auga, tanto en aspectos microbiolóxicos como de niveis de ións e metais.

A calidade dos produtos alimentarios de Galicia é habitualmente moi boa e para manter ese trazo diferenciador requírese un bo coidado da calidade da auga empregada e dos circuítos a través dos que esta circula, reducindo a cero os riscos na saúde dos consumidores.

Neste sentido, tanto os produtores como a cidadanía han de entender que esa calidade dos bens de consumo pasa por unha coidada calidade da auga, e neste punto é onde empresas como Oxidine somos o aliado necesario.

– Mellorar a calidade e a xestión da auga tanto a nivel doméstico como industrial require de innovación e tecnoloxía. Que tipo de proxectos poderían impulsarse desde Viratec?

A comunidade científica de Galicia no sector da auga demostrou a súa puxanza na xeración de coñecemento nas últimas décadas a nivel mundial. Debemos aproveitar este forte capital intelectual para apoiar a competitividade do noso tecido produtivo, involucrando ás pemes, que conforman máis do 99% das empresas galegas.

Empresas como Oxidine somos as grandes interlocutoras no día a día doutras organizacións do noso tamaño e coñecemos ben os seus problemas máis comúns. Isto pode servir como base para expor proxectos que ofrezan resultados adecuados para o tecido industrial de Galicia, impulsando a mellor tecnoloxía dispoñible de forma áxil e innovadora, adecuando a calidade da auga á necesidade do proceso, fomentando a reutilización e a dixitalización, minimizando así a pegada hídrica da actividade económica da nosa comunidade.